POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214555, NIP: 9580982035, REGON: 191317763 - zwany dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą (Sprzedawcą) Sklepu Internetowego.

2   Sklep internetowy Enbio nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w szczególności danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (zob. Pkt V. Polityki Prywatności).

3      Dane osobowe Sprzedawcy i Kupującego (dalej jako Kupujący lub Użytkownik) są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku)oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4      Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

5   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zamieszcza także na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

5   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

II CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1   Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

2   Możliwe cele zbierania danych osobowych Kupujących przez Administratora:

a/zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

b/marketing bezpośredni własnych Produktów Administratora,

c/odpowiedź na informacje przesłane do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

d/ prowadzenie konta w Sklepie Internetowym,

e/ rozpatrywanie reklamacji,

f/usprawnienie działań, funkcjonalności oraz wydajności serwisu internetowego Administratora oraz określenie efektywności działań marketingowych Administratora,

 

3   Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupujących w Sklepie Internetowym:

a/W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b/W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym,

c/pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację zadań związanych z obsługą Sklepu Internetowego, marketing bezpośedniego, udzielanie odpowiedzi, rozpatrywanie reklamacji.

d/podmioty wspierające Administratora obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe oraz wspierające w realizacji działań marketingowych.

4      Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

5   Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Kupujących niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, jej siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

6      Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

7      Dane osobowe Użytkownika dotyczące konta będą przechowywane do czasu skasowania konta przez Użytkownika. Konto może zostać skasowane przez Użytkownika samodzielnie. Ponadto Administrator ma możliwość skasowania konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu Sklepu Internetowego.

8      Dane osobowe Użytkownika dotyczące umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przechowywane będą przez 5 lat od końca roku, w którym zawarta została umowa.

9      Dane osobowe Użytkownika dotyczące udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia korespondencji w określonej sprawie lub dnia rozpatrzenia reklamacji dotyczącej produktu kupionego w Sklepie Internetowym.

 

 

III PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1      Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia i korzystania z konta w Sklepie Internetowym.

2   Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną, podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem, konieczność odpowiedzi na zapytanie wysłane w drodze formularza kontaktowego, jak też wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Produktów Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: uprzednia wyraźna zgoda Kupującego.

 

IV UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2      Każdej osobie przysługuje w każdym czasie prawo do dostępu do danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, żądania przeniesienia danych..Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej cofnięciem.

3   W przypadku udzielenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4   W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Kupującego w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

5   W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą tradycyjną na adres Adminitratora:Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór, lub pocztą elektroniczną:info@enbiogroup.eu

6   Użytkownik jest również uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych osobowych należących do Użytkownika

V PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklep.enbiogroup.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sklep.enbiogroup.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2   W ramach sklep.enbiogroup.pl zastosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a/Identyfikacji Kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i ujawniania, że są zalogowani;

b/zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c/zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

d/dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Kupujących (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e/prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3   W ramach sklep.enbiogroup.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklep.enbiogroup.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklep.enbiogroup.pl, "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich wymagań i zainteresowań.

4   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

5   Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w pkt V 6-7 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator informuje, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklep.enbiogroup.pl.

6   Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl.

7   Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

1                     Internet Explorer (https://support.microsoft.com/kb/196955/pl)

2                     Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)

3                     Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)

4                     Opera (https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8   Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgoda taka może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

9   Administrator zwraca uwagę, iż Dostawcy Usług mogą posiadać swoje polityki prywatności i polityki odnoszące się do plików cookies. Sugerujemy zapoznanie się z nimi. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

10   Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego i serwisu Sprzedawcy .

10   Użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera za uprzednią zgodą.Dane osobowe służące do wysyłania treści marketingowych drogą newslettera zostaną niezwłocznie usunięte z bazy Administratora po wycofaniu zgody na ich wysyłkę.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1   Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3   Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a/zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b/dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU

ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego, dalej także jako E-sklep. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży E-sklepu.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą i obowiązują wyłącznie Przedsiębiorców. Nie dotyczą one Konsumentów.

Konsumenci proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie sklep.enbiogroup.pl prowadzona jest przez Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr 0000214555, posiadającą NIP: 958 098 20 35, REGON: 191317763, zwana dalej w zależności od kontekstu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@enbiogroup.eu

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży można nieodpłatnie pobrać w formacie pdf pod adresem https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Kupujący. W szczególności Kupujący mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony E-sklepu jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

§ 1 Definicje

1   Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego związane z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm).

2   Kupujący (Przedsiębiorca, Usługobiorca) -tj. nabywca będący osoba fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności nabywcę, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję „Firma”.

3   Państwa Dostawy – państwa, do których możliwa jest dostawa Produktu/Produktów, tj. Polska

4   Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

5   Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

6   Produkt (Produkty) – rzecz ruchoma w lub jej wielokrotność z asortymentu Sprzedawcy, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym Produkcie.Koszty przesyłki zamówionego Produktu zawierają się w jego cenie podanej w Sklepie Internetowym.

8   Serwis(E-sklep, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem sklep.enbiogroup.pl za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu Produktów.

9   Strona lub Strony – Sprzedawca/Usługodawca lub Kupujący/Usługobiorca.

10            Informacje handlowe – informacje o Produktach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Produktu, na etapie przed dodaniem Produktu do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286), a także Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

11            Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Kupującemu po dodaniu Produktu do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

12            Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13            Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

14            Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym, przy czym zaznaczenie zgody na treść niniejszego OWS i Polityki prywatności oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną, zgodnie z treścią OWS i jest niezbędne do rejestracji a wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną - fakultatywne i nie wpływa na możliwość rejestracji w Serwisie i składania Zamówień.

 

 

 

§ 2 Zasady Ogólne

1   Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3   Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

4   Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art 14 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja z dnia 11 kwietnia 1980 roku) i art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert lub rozpoczęcia negocjacji, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

5   Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklep.enbiogroup.pl są cenami brutto podanymi w PLN (zawierają podatek VAT). Podane ceny zawierają koszt dostawy Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego.

6   Cena Produktu prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Produktu do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny Produktu po dodaniu Produktu do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania Produktów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

7   Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności kartą płatniczą lub kredytową, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.

8   Sprzedawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

a/Produkt wskazany w Zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla Zamówienia;

b/Realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu Internetowego,

c/Dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i mimo podjęcia próby nie udało się Sprzedawcy tych danych ustalić,

d/Adres dostawy Produktu nie znajduje się na terytorium Państw Dostawy;

d/Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem lub nie wyraził zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych indywidualizujących w zakresie wskazanym w § 3 ust 7 zd. 1 OWS,

e/Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.

9   Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 8 na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia, chyba że zachodzą przyczyny z ust. 8(c). W takim przypadku Kupujący może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

10            W przypadku rezygnacji przez Kupującego z Zamówienia w trybie określonym w ust. 9 lub niemożliwości realizacji Zamówienia w całości, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11            Sprzedawca uprawniony jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres email podany w polu adres poczty elektronicznej na etapie zakładania Konta. Kupujący może zmienić ww. adres na dowolny inny.

§ 3 Składanie zamówień

1   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest:

a/zapoznanie się z niniejszymi OWS, a także wyrażenie akceptacji ich postanowień;

b/wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty;

c/prawidłowe, kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:

d/dokonanie wyboru rodzaju, ilości Produktu, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;

e/dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Produktów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie Internetowym.

f/podanie danych indywidualizujących oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

g/zaznaczenie Klauzul potwierdzających zapoznanie się i akceptację OWS oraz Polityki prywatności, oznaczającą także zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Kupujący nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul.

 

 

h/zapoznanie się przez Kupującego z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt (a)-(d) oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

 

 

i/potwierdzenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2   Możliwe jest także złożenie Zamówienia droga mailową przy uwzględnieniu wszystkich warunków, o których mowa w pkt (a) - (f)

3   W celu umożliwienia Kupującemu zapoznania się z ostatecznym brzmieniem Umowy Sprzedaży, która zostanie zawarta z Kupującym po kliknięciu przezeń przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Kupującemu wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez niego danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie jego danych, Kupujący powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać Sprzedawcę z chwilą zamknięcia przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Kupującego zmian w treści Oferty.

4   Do chwili kliknięcia przez Kupującego przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Produktu i zrezygnować z zakupu Produktu.

5   Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

a/potwierdzenie przez Kupującego prawidłowości danych Kupującego,

b/potwierdzenie przez Kupującego otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Kupującego ze Sprzedawcą skutecznej prawnie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

6   Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Kupującego jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży. Niezależnie od powyższego, warunki Umowy Sprzedaży zaakceptowane przez Kupującego, są dostępne dla Kupującego w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Kupującego. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, Sprzedawca sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Kupującego.

7   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie jego danych w zakresie danych indywidualizujących jest konieczne do realizacji umowy i niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy i ich przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego.

8   W każdym przypadku Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.

9   Kupujący zobowiązany jest do zaznajomienia się z https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1   Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

2   Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 (c) OWS.

3   Z uwagi na specyfikę Produktów, są one dostarczane wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych.

4   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym podczas zatwierdzenia Zamówienia, po określeniu adresu dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy. Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową do czasu dostawy podanego na stronach Serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle do 2 dni roboczych).

5   Koszty dostawy na terenie Państw Dostawy zostały wliczone w cenę Produktu.

 

§ 5 Płatności

 

1   Na każde zrealizowane zamówienie, w wyniku którego doszło do sprzedaży Produktu wystawiany jest zindywidualizowany dowód zakupu tj. faktura.

2   Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zamówiony Produkt:

a/ płatność przelewem bankowym,

b/ płatność kartą kredytową

c/płatności online przez system PayU

3   Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową rachunek bankowy Kupującego, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

4   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.

§ 6 Dostawa i odbiór Produktu

1   Dostawy są realizowane na terytorium Państw Dostawy (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.).

2   Przed odebraniem przesyłki od doręczającej firmy transportowej Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Kupujący powinien sporządzić w obecności doręczającego Produkt protokół szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może co do zasady mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego

3   Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1   Przedsiębiorca, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od jej zawarcia zwracając nieużywany, nieuszkodzony towar na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie 5 poniżej, lub w przypadku gdy naruszenie przez Sprzedawcę zobowiązań umownych ma charakter istotny, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w pkt 2 niniejszego paragrafu

2   Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, za istotne naruszenie zobowiązań Umowy przez Sprzedawcę uważa się: brak dostawy Produktu w terminie, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu na dostawę, dostarczenie Produktu wadliwego, bądź niekompletnego w sposób uniemożliwiający wykorzystanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3   Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy:

a/Produktów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie Internetowym.

b/Produktów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.

c/Produktów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych.

4   Przedsiębiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy składając w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu lub jego części w posiadanie, stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. W przypadku odstąpienia od umowy w powodu naruszenia przez Sprzedawcę istotnych zobowiązań umownych zdefiniowanych w pkt 2 niniejszego paragrafu, bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się od dnia następnego po upływie dodatkowego terminu dostawy, o którym mowa w ust.2 lub dnia spisania protokołu szkody wraz z potwierdzeniem stanu przesyłki, o którym mowa w § 6 ust. 2.

5   Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres info@enbiogroup.eu, lub pisemnie na adres siedziby Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych OWS.

6   Zwracany na skutek odstąpienia od umowy Produkt powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria winny być nieuszkodzone oraz nie nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7      W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze. Sprzedawca sugeruje również, aby Kupujący skorzystał z transportu zapewnianego przez Sprzedawcę. Sprzedawca zwraca uwagę, iż zapewniany przez niego transport może być tańszy i bezpieczniejszy niż gdyby organizował go Kupujący we własnym zakresie. Aby uzgodnić ze Sprzedawcą datę odbioru Produktu, prosimy o kontakt na adres email info@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do OWS) oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić kwotę zapłaconą za Produkt i koszty jego dostarczenia do Kupującego z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

4   Do Produktów zwracanych w ramach reklamacji, zamiast procedury określonej powyżej, ma zastosowanie § 8.

 

 

§ 8 Procedura reklamacji

1   Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/wydać Przedsiębiorcy Produkty nowe, niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych Produktów niepełnowartościowych, w stosunku do których złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie Produktu niepełnowartościowego, z tej przyczyny podlegającego przecenie.

2   W razie niezgodności Produktu z umową Przedsiębiorca musi zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Enbio Technology Sp. z o.o.

ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór. Reklamacje dotyczące brakujących Produktów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki., nie później niż w terminie 3 dni.

3   Reklamowane Produkty należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Protokołem reklamacji/zwrotu” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszych OWS. „Protokół reklamacji/zwrotu” Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://enbiogroup.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny/ oraz http://enbiogroup.pl/en/contact-2/complaint-form/ Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA/ZWROT TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór.

4   Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Przedsiębiorcy zgłoszenia reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5   Koszty przesyłki reklamowanego/zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt najtańszej przesyłki stosowanej przez Dostawcę.

6   W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony produkt na nowe urządzenie i odsyła do Kupującego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1   Administratorem baz danych przekazywanych przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego w związku realizacją Zamówienia jest Sprzedawca.

2      Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w POLITYCE PRYWATNOŚCI – INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH..

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1   W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286) oraz Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

2   Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz Polityce Prywatności, jednakże Kupujący będzie związany tymi zapisami, które obowiązywały w momencie złożenia Zamówienia.

3   Brak podjęcia przez Sprzedawcę niezwłocznych działań prawnych na wypadek naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę jego praw.

4   Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem opublikowania.

5   Data opublikowania Ogólnych Warunków Sprzedaży 20.05.2017.r.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia PL

 

Załącznik nr 2

Link do dokumentu znajdziesz tutaj

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KONSUMENTÓW

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego, dalej także jako E-sklep. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem E-sklepu.

Niniejszy Regulamin dotyczy i obowiązuje wyłącznie Konsumentów. Nie dotyczy on przedsiębiorców.

UWAGA: Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorcy proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie https://sklep.enbiogroup.pl prowadzona jest przez Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr 0000214555, posiadającą NIP: 958 098 20 35, REGON: 191317763, zwaną dalej w zależności od kontekstu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@enbiogroup.eu

Niniejszy Regulamin można przed zawarciem umowy nieodpłatnie pobrać w formacie pdf pod adresem https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy.. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony E-sklepu jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 

§ 1 Definicje

1   Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w Dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 178, str. 1) oraz w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) .

2   Kupujący (Konsument, Konsumenci, Usługobiorca, Usługobiorcy) – nabywca będący konsumentem, czyli osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, handlową, zawodową, bądź rzemieślniczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (konsument w rozumieniu art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64), dalej jako „Dyrektywa”, a także w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego), będący także Usługobiorcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3   Państwa Dostawy – państwa, do których możliwa jest dostawa Produktu/Produktów: Polska, Litwa, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Słowenia, Węgry, Francja, Szwecja, Dania, Austria, Belgia (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.)

4   Produkt (Produkty) – rzecz ruchoma lub jej wielokrotność z asortymentu Sprzedawcy, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5   Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym Produkcie oraz z pokryciem przez Kupującego kosztów przesyłki zamówionego Produktu.

6   Serwis(E-sklep, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://sklep.enbiogroup.pl, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu Produktów.

7   Strona lub Strony – Sprzedawca/Usługodawca lub Kupujący/Usługobiorca.

8   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9   Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

10            Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym, przy czym zaznaczenie zgody na treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Polityki prywatności, oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną, zgodnie z treścią Regulaminu i jest niezbędne do zawarcia Umowy (z rejestracją i bez rejestracji), zaś zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną ma charakter fakultatywny i nie wpływa na możliwość zawarcia Umowy (z rejestracją lub bez rejestracji).

 

§ 2 Zasady ogólne

1   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wyrażenie akceptacji jego postanowień, zaznaczenie Klauzul niezbędnych do złożenia Zamówienia, a także wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

2   Sklep Internetowy świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: zawieranie umów sprzedaży on-line (w zakresie oferowanych Produktów), wysyłka newslettera.

3   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące: połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits), przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Chrome, Opera Internet Explorer lub podobna, posiadanie konta poczty elektronicznej. Możliwe jest również korzystanie z usług E-sklepu za pośrednictwem przeglądarek internetowych zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.). Usługodawca uprzedza, że korzystanie z Internetu może wiązać się z naliczeniem przez operatorów dodatkowych kosztów.

4   Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5   Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

6   Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

7   Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 Składanie zamówień

1   Wszystkie ceny podane na stronie internetowej https://sklep.enbiogroup.pl są cenami brutto podanymi w PLN (zawierają podatek VAT). Podane ceny obejmują koszty wysyłki.

2   Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową (Formularz Zamówienia).

3   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4   Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adres e-mail oraz dokona skutecznych czynności w zakresie określonym w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5   W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania nieprawdziwych, błędnych lub niedokładnych danych lub mimo próby skontaktowania się przez Sprzedawcę nie udało się tych danych ustalić, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

6   Kupujący akceptuje, że przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej Umowy Sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w Zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

7   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie jego danych w zakresie danych osobowych i adresu jest konieczne do realizacji Umowy i niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy i ich przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego.

8   W każdym przypadku Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9   Kupujący proszony jest o zaznajomienie się z Polityką Prywatności, która znajduje się pod adresem https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin .Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf wedle stanu na dzień złożenia Zamówienia. Do czasu otrzymania potwierdzenia Kupujący może anulować Zamówienie.

10            Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności kartą płatniczą lub kredytową, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.

11            Sprzedawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

a/Produkt wskazany w Zamówieniu nie jest już dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla Zamówienia;

b/Realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy Sklepu Internetowego,

c/Dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i mimo podjęcia próby nie udało się Sprzedawcy tych danych ustalić,

d/Adres dostawy nie znajduje się na terytorium Państw Dostawy,

e/Osoba składająca Zamówienie nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3 ust 7 zd. 1 Regulaminu,

f/Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.

12            Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 12 na adres poczty elektronicznej Kupującego, chyba że zachodzą przyczyny z ust. 12(c). W takim przypadku Kupujący może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

13            W przypadku anulowania przez Kupującego Zamówienia w trybie określonym w ust. 13 lub niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, w szczególności, z przyczyn wskazanych w ust. 12, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt/Produkty z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1   Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

2   Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.

3   Z uwagi na specyfikę Produktów, są one dostarczane wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych.

4   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym podczas zatwierdzenia Zamówienia, po określeniu adresu dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy. Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową do czasu podanego na stronach Serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle do 2 dni roboczych).

5   Koszty dostawy na terenie Państw Dostawcy zawierają się w cenie Produktu.

 

§ 5 Płatności

1   Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu tj. faktura/paragon wraz z fakturą.

2   Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić kartą płatniczą lub kredytową on line.

3   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.

 

§ 6 Dostawa i odbiór Produktu

1   Dostawy Produktów są realizowane na terytorium Państw Dostawy.

2   Przed odebraniem Produktu/Produktów od firmy transportowej zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki. Zaleca się nadto sporządzenie w obecności doręczającego Produkt protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1   Kupujący, który zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym, a jego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (podstawa prawna: art. 9 Dyrektywy oraz art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

2   Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres email info@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby Enbio Technology Sp. z o.o., ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze, przy czym sugerujemy wykorzystanie wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza można również pobrać na stronie E-sklepu.

3   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany na skutek odstąpienia od Umowy Produkt powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria winny być nieuszkodzone oraz nie nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument powinien wybrać taki sposób przesyłki, aby Produkt dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony. Odesłanie Produktu wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Konsumenta kosztów, które to koszty z uwagi na specyfikę Produktu i konieczność jego należytego zabezpieczenia mogą być wyższe niż przesłanie standardowej paczki pocztą. Sprzedawca sugeruje skorzystanie z usług firmy transportowej, zgodnie z pkt 7.

4   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5   W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu lub Produktów na adres Sprzedawcy Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze

6   W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Sprzedawca zwraca następujące koszty poniesione przez Konsumenta: płatność za Produkt/Produkty, koszty przesyłki do Konsumenta, koszty najtańszej w danych warunkach przesyłki zwrotnej.

7   Z uwagi na specyfikę Produktów, w szczególności ich rozmiar, wagę i podatność na uszkodzenia przy nieprawidłowym transporcie, Sprzedawca sugeruje, aby Konsument w pierwszej kolejności przesłał mu oświadczenie o odstąpieniu. Sprzedawca sugeruje również, aby Konsument skorzystał z transportu zapewnianego przez Sprzedawcę. Sprzedawca zwraca uwagę, iż zapewniany przez niego transport może być tańszy i bezpieczniejszy niż gdyby organizował go Konsument we własnym zakresie. Aby uzgodnić ze Sprzedawcą datę odbioru Produktu, prosimy o kontakt na adres email info@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze

8   Dopuszcza się zwrot rzeczy równocześnie z odstąpieniem od umowy i bez skorzystania z możliwości odbioru Produktu bez Sprzedawcę. W takim przypadku Konsument do przesyłki zwrotnej Konsument powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1), oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić płatności określone w ust. 6 powyżej, jeśli nie zostały one już wcześniej przekazane Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

9   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10            Do Produktów zwracanych w ramach reklamacji, zamiast procedury określonej powyżej, ma zastosowanie § 8.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1   Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary nowe niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, w stosunku do których złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie Produktu niepełnowartościowego, z tej przyczyny podlegającego przecenie.

2   W razie niezgodności towaru z Umową Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze

3   Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

4   W przypadku otrzymania wadliwego i/lub niezgodnego z Zamówieniem Produktu Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Jeżeli Sprzedawca nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Kupujący może także zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5   Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej pod adresem https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin

6   Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Rumska 18, 81-198 Dębogórze. Kupujący może, ale nie musi użyć do zgłoszenia reklamacji Produktu Protokołu reklamacji z Załącznika nr 2. W takim jednak przypadku reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail Kupującego, b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7   Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania wraz z Produktem, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie zgłoszone przez Kupującego uznano za uzasadnione.

8   Koszty przesyłki reklamowanego Produktu ponosi Kupujący. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki Produktu, nie większe jednak niż najniższy koszt przesyłki dla dostawy tego rodzaju towarów.

9   W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony Produkt na nowy i odsyła do Kupującego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w związku realizacją Zamówienia jest Sprzedawca.

2   Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3   Polityka prywatności, w tym informacje o plikach cookies stanowią Załącznik nr 3 i dostępne są https://sklep.enbiogroup.pl/content/7-regulamin

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Dyrektywy, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

2   W przypadku powstania sporu Kupujący może dochodzić swych praw zarówno przed sądem w państwie, w którym Sprzedawca ma swoją siedzibę, lub przed sądem w państwie, w którym Kupujący ma miejsce zamieszkania.

3   Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz politykach prywatności, jednakże Kupujący będzie związany tymi zapisami, które obowiązywały w momencie złożenia Zamówienia.

4   Brak podjęcia przez Sprzedawcę niezwłocznych działań prawnych na wypadek naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę jego praw.

5   Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

6   Data opublikowania regulaminu 20.05.2018 r.

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.